Vznik imperiaVznik říma, todle téma je velmi sporné, poněvadž máme málo důkazů, ale pokusím se vám to popsat co nejlépe.

Řekové vnikli do města Troje, nastala prudká řež vníž Trojané rychle prohrávli. V bitevní vřavě se zachránil pouze jediný z trojských hrdinů, ostatní to štěstí neměli a byli buď zabiti nebo vzati do zajetí. Tento hrdina byl synem dardanského krále a Venuše, jeho rodokmen sahal až k Jupiterovi. Hrdina se jmenoval Aeneas, byl vyvolený k tomu, aby založil nové město na území Itálie. Z hořícího města vynesl svého otce a syna. Aeneas chtěl vybudovat novou Troju, ale bůh Jupiter mu to zakázal a dal mu příkaz, ať vybuduje město na území Itálie. Aeneas se těžce loučil se svou zemí, nakonec ale postavil loďě a vydal vyznačené území = oblast ke se nachází řím se na cestu. Po sedm let se plavil Egejským, Jónským a Tyrhénským mořem, prožíval mnohá nebezpečí, Na ostrově Kréta ho málem zahubil mor, Na Sicílii se ocitl pod soptící Etnou a čelil Kyklopům, potakl hrozné harpyje, na cestě mu také zemřel otec. Velká bouře ho zahnala pryč od italských břehů až k Africe. Vydal se do města Kartágo, kde se do něj zamilovala královna Dido, Aeneas ji ale odmítl a Dido to zarmoutilo tak, že si vzala život. Možná toto byl důvod nepřátelství mezi Římem a Karágem. Aeneas musel na příkaz bohů pokračovat v cestě k Itálii, vydal se tedy znovu na cestu. Plul kolem Sicílie, na níž přistál kvůli odpočinku. Trojské ženy mu však zapálili loďě, naštěstí Aeneas stihl požár uhasit a vydal se přeplavat k Itálii. Po dlouhé a úmorné cestě plné nebezpečí se Aeneas ocitl v Itálii. Rozhodl se tedy postavi město. Nejednal však ukvapeně, místo pro město muselo být dobře chráněné a musí mít dobrá podmínky pro život. Takové místo nakonec našel u řeky Tiberu, ale právě tam také byli Latinové jimž vládl král Latinus. Latinus prý přijal Aenease vlídně a přátelsky, Aeneas si nakonec vzal i jeho dceru Lavinii na jejíž počest Aeneas dal pojmenovat své město Lavinium. Proti Aeneasovi bojoval král Turnus z kmene Rutulů. Obě armadý se střetly a vyhrál Aeneas, poněvadž v bitvě Turnuse zabil. Jeho syn Julus dal po smrti svého otce založit nové město jménem Alba Longa. V tomto městě vládlo po Juliovi 11 králů, kteří nebyli moc známí. 12. králem byl však Prokas, který měl dva syny Numitora a mladšího Amulia. Jakmile Prokas zemřel, podle práva mastoupil na trůn Numitar, Amulia ho však sesadil a vyhnal. Amulia se bál ztráty moci, proro dal popravit všechny Numitorovi syny a dceru Reu Silvii přinutil stát se kněžkou bohyně Vlčice, které kojí Romula a Rema Vesty, což byla funkce se slibem věčného panenství. Ale Rea Sylvia neodolal bohu války a tak porodila dvojčata. Když se o tom král dozvěděl, dal matku i dvojčata hodit do řeky Tiberu. Matku zachránil před utopením bůh Tiberu, dvojčata však byla dána do košíku a uštěna po proudu. Pláč dětí přivolal vlčici, která je krmila, kojila a zahřívala vlastním tělem. Clapci vyrůstali u vlčice, až je jednou našel padtýř a vzal si je k sobě domů, kde je vychovával společně se svými 12 syny. Romulus a Remus se starali o ovce a lovili zvěř. Jednou, když se bretři vydali na cestu, aby udělali nějaké škody svému nepřítele a ten je předved před krále Numitora. Numitor v nich poznla své vnuky a řekl jim, co napáchla jeho bratr s jejich matkou. Romulus a Remus se tedy vydali do císařského paláce. Amulia zabili, na trůn dosadili Numitara. Ale teď neměli kde vládnou oni, rozhodli se tedy, že založí nové město. Svůj záměr uskutečnili a 300 let od založení Alba Longy se na Palatunu objevilo nové město. Kde bude město stát bylo rozhodnuto vclku rychle, poněvadž našli skvělé místo, které bylo ze tří stran vhráněno skálami a z čtvrté močály. Kolem tohoto místa bylo dalších šest pahorků a navíc údolím protékal řeka Tibera. Bratři přistoupili k obřadům k založení města a jakmile je řádně skončili, vyorali kolem jejich bodoucího města brázdu, kde pozdějí budou stát hradby. Neshody ale byly v tom, jak se město bude jmenovat, každý ho chtěl pojmenovat po sobě a tak se rozhodli spor vyřešit boží vůlí. Nad kým přeletí víc ptáků, ten dá městu jméno. Nad Remusem přeletělo šest supů, nad Romulusem dvanáct. Remus tedy zahořklý, že nevyhrál, přeskočil brázdu, kde budou stát hradby, tím však naštval Romuluse, ten Remuse zabils se slovy, že se tak stane každému, kdo bude chtít pokořit římské hradby. Město se tedy jmenovla ROMA = ŘÍM. Jeho další historie byla velmi pestrá, později se Řím stal metropolí světa...