Dulezita dataPŘED NAŠÍM LETPOČTEM
753 - Mytologické založení Říma
625 - 600 - Příchod Etrusků do Říma
578 - 534 - Vláda Servia Tullia
507 - Vyhnání Tarquiniovců z Říma, počátek republiky
496 - Římané poráží Latiny u jezera Regillus
494 - První povstání plebejů, dohodnuta funkce Tribun lidu
479 - Vejané porazí Římany na řece Kremeře
451 - 450 - Decemvirové a vydání 12 desek
444 - Zavedení funkce vojenských titulů s konsulskou pravomocí
443 - Zřízení funkce cenzora
431 - Aequové poraženi na hoře Algidus
396 - pád Vejí
387 - Galové porážejí Římany na řece Allia a dobývají Řím
378 - vzniká Serviova hradba
343 - 341 - první samnitská válka
328 - 302 - druhá samnitská válka
321 - porážka Říma od Samnitů v Caudijské soutěsce
298 - 290 - třetí samnitská válka
295 - Samnité poraženi u Sentina
280 - 275 - války s Pyrrhem
264 - 241 - první punská válka
241 - vítězství v námořní bitvě u Aegatských ostrovů,
237 - Hamilkar Barkas táhne do Hispánie
232 - Flaminiův zákon o půdě
218 - 201 - druhá punská válka
218 - porážky u Ticinu, na řece Trebii
217 - porážka u Trasimenského jezera
216 - katastrofa u Cannae
212 - Hanibal před Římem, válka se ale obrací proti němu
207 - porážka Hasdrubala na Metauru
202 - vítězství Scipiona u Zamy
200 - 196 - druhá válka makedonská
197 - Filippos V. poražen u Kynoskefal
192 - 189 - válka proti Antiochovi III.
190 - Antiochos poražen u Magnesie
183 - umírá Hanibal i Scipio Africanus
171 - 168 - třetí válka makedonská
168 - Perseus poražen u Pydny, Řím zabírá Makedonii
149 - 146 - třetí punská válka
146 - zničeno Kartágo a Korint
139 - 132 - povstání otroků na Sicílii
133 - Scipio Aemilianus získává Numantii
133 - 129 - pergamské království odkázáno Římu a anektováno jako provincie Asia
133 - Tiberius Gracchus tribunem lidu
123 - 122 - Gaius Gracchus tribunem lidu
121 - porážka Arvernů a Allobrogů v Galii
112 - 105 - války s Iugurthou
104 - 100 - druhé povstání otroků na Sicílii
102 - 101 - Marius poráží Teutony a Timbry
91 - 87 - sociální válka
88 - Sulla táhne na Řím
88 - 84 - první válka s Mithridatem
81 - druhá válka s Mithridatem
74 - 63 - třetí válka s Mithridatem
73 - 71 - Spartakovo povstání
67 - Pompeius potírá piráty
66 - 63 - Pompeius velí při tažení proti Mithridatovi, rozšíření říše na východ
63 - Cicero konzulem, Catilinovo spiknutí
60 - vzniká první triumvirát
59 - Caesar poprvé konzulem
58 - 51 - galské války
53 - Crassus poražen a zabit v bitvě s Parthy u Karrh
49 - 45 - občanská válka
48 - bitva u Pharsalu, smrt Pompeia
44 - Caesar doživotním diktátorem
43 - založení druhého triumvirátu, zavražděn Cicero
42 - bitva u Filipp, sebevražda Cassia a Bruta
36 - Octavianus poráží Sexta Pompeia
31 - Octavianus s Agrippou porážejí Marca Antonia a Kleopatru u Actia
30 - smrt Antonia a Kleopatry, anexe Egypta
27 - Začíná vládnout Augustus
19 - umírá Vergilius
16 - 9 - anexe oblastí u Dunaje a Labe
8 - umírá Horatius
0 - narozen Ježíš
PO NAŠEM LETOPOČTU
6 - 9 - rozsáhlé vzpoury v Panonii a Illyricu
9 - bitva v Teutoburském lese, Arminius drtí tři legie
14 - 37 - Tiberius
19 - Germanicova smrt
31 - Seianova smrt
37 - 41 - Caligula
41 - 54 - Claudius
41 - 46 - připojení Mauretánie, jihovýchodní Anglie a Thrákie
54 - 68 - Nero
63 - 66 - boje s Parthy o Arménii, Corbulo vítězí
65 - Pisonovo spiknutí, smrt Seneky a Petronia
66 - 70 - první židovské povstání
68 - 69 - občanská válka - Galba, Otho, Vitellius
69 - 79 - Vespasianus
79 - 81 - Titus
81 - 96 - Domitianus
96 - 98 - Nerva
98 - 117 - Traianus
106 - anexe Dácie
113 - 117 - Traianovo tažení na východ, největší rozsah říše
117 - 138 - Hadrianus
122 - Hadrianův val v Británii
132 - 135 - druhé židovské povstání
138 - 161 - Antoninus Pius
161 - 180 - Marcus Aurelius
162 - 166 - válka s Parthy
166 - 172, 177 - 180 - války s Markomany a Sarmaty, Římané na našem území
180 - 192 - Commodus
193 - Pertinax, Didius Julianus
193 - 211 - Septimius Severus
193 - 197 - války s proticísaři
208 - 211 - britské války
211 - 217 - Caracalla
212 - Constitutio Antoniniana udělující občanství všem svobodným občanům říše
217 - 218 - - Macrinus
218 - 222 - Elagabalus
222 - 235 - Severus Alexander
266 - Peršané svrhli Parthy
235 - 238 - Maximinus I. Thrax
238 - začátek více než třicetileté krize impéria
244 - 249 - Philippus Arabs
248 - oslavy tisíciletí impéria
249 - 251 - Traianus Decius
253 - začíná velká epidemie moru
253 - 260 - Valerianus a Gallienus, boje s Germány a Peršany
260 - 268 - Valerianus zajat Peršany, Gallienus jediným vládcem
267 - Zenobia samostatnou vládkyní východu
268 - Gótové poraženi u Naissu
269 - Gótové znovu tvrdě poraženi
270 - Plotinova smrt
271 - stavba Aurelianových hradeb
273 - Zenobia poražena
274 - Tetricus, poslední císař separovaného západu, poražen
276 - 282 - Probus
277 - 279 - vítězství na Dunaji a Rýně
284 - 305 - Diocletianus a Maximianus (od 286), vznik dominátu
293 - vznik tetrarchie (čtyři císaři)
303 - 311 - velké pronásledování křesťanů
312 - Konstantin poráží Maxentia u Mulvijského mostu
312 - 337 - Konstantin augustem
313 - Edikt milánský
325 - nikájský koncil řešící dogmata a ariánství
337 - 361 - boj Konstantinových synů o moc
361 - 363 - Julianus Apostata, návrat k pohanství
364 -375 - Valentinianus I., na východě Valens
378 - Valens poražen a zabit Góty u Adrianopole
378 - 395 - Theodosius I.
395 - říše definitivně rozdělena - na západě vládne Honorius, na východě Arcadius
395 - 408 - Stilicho velitelem západní armády
404 - sídlem západořímské říše se stává Ravenna
406 - velká invaze přes Rýn
408 - 450 - Theodosius II. císařem východořímské říše
410 - Řím dobyt Alarichem; ten toho roku také umírá
418 - Vizigóti se stávají federáty
425 - 455 - císařem západní části říše Valentinianus III.
432 - 454 - Aëtius vrchním velitelem na západě
451 - Katalaunská pole, Attila odražen
452 - Papež Lev I.zaráží vpád Attily do Itálie
455 - Geiserich plení Řím
456 - 472 - vrchním velitelem západu Ricimer, dosazuje císaře
457 - 474 - Leo I. Císařem východní části říše
475 - Zánik Západořímské říše